Invoice4all - Smartare fakturering
STÄNG

Förenkla din fakturering

Invoice4all som faktueringsprogram kan en hel del, t.ex.
Skapa faktura snabbt och enkelt med automatisk uträkning
Återanvända data - Kundregister, artikelregister m.m.
Spara fakturor som PDF, direkt eller senare
Registrera betalningar för att få större kontroll
Importera kundregister eller artikelregister

Med +PLUS blir det ännu enklare!

När du väljer +PLUS-tillägget får du dina fakuturor skickade via e-post eller brev.
Om din kund inte betalar fakturan efter 7 dagar så skickas en påminnelse automatiskt.
Du ser dessutom direkt i Invoice4all när fakturan är betald.

Skapa ett gratiskonto!

Själva grundfunktionen är helt kostnadsfri.
Men du kan med en tilläggstjänst få ut mycket mer.
Ange en korrekt epostadress så att du kan godkänna ditt konto efter registrering.
E-post
Förnamn
Efternamn
Lösenord
Upprepa lösenordet
Allmänna villkor
Jag godkänner villkoren

Prislista

Du kan dessutom via en VALFRI tilläggstjänst låta Invonova skicka ut
och sedan bevaka dina fakturor med t.ex. påminnelse och inkasso.
Det enda du behöver göra är att registrera dem.
Funktioner Invoice4all +PLUS
Skapa faktura / kreditfaktura
Intelligent fakturamall
Månadsfakturering
Skattereduktion
Skapa PDF
Lista fakturor
Sökfunktion
Mini CRM
Mailfaktura
Brevfaktura
+ porto (8 kr)
Uppföljning/Bevakning
Registrera betalningar manuellt
Betalningar registreras automatiskt
Möjlighet till påminnelse efter 7 dagar
Möjlighet till inkassokrav efter 17 dagar
Pris / faktura 0 kr 8 kr
Pris / månad 0 kr 0 kr (Ord. 99 kr)

Vad får jag för 8 kr

Ditigalt utskick av fakturan
Bevakning och registrering av betalningar
Påminnelsebrev
Inkassobrev

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor (”Allmänna villkoren”) reglerar Pay Solutions Sweden AB:s faktureringstjänst PS Invoice (”Faktureringstjänsten”) som tillhandahålls via en internetinloggning. Vid godkännande av de Allmänna villkoren träffas ett avtal (”Avtalet”) mellan Pay Solutions Sweden AB (”Tjänstetillhandahållaren”) och Dig som uppdragsgivare (”Användaren”).  Genom Avtalet, jämte de Allmänna villkoren erbjuds Du som Uppdragsgivare att Tjänstetillhandahållaren, åt Era vägnar, utför Tjänsterna enligt följande Allmänna villkor. Tjänstetillhandahållaren behandlar Användarens kunders (”Kunden”) personuppgifter enligt punkten 4 och gällande lag.

 

  1. Parter samt allmän information

1.1 Parter i Avtalet är Pay Solutions Sweden AB (”Tjänstetillhandahållaren”) och Du som godkänt dessa allmänna villkor (”Användaren”) genom PS Invoice (”Tjänsten”). Tjänstetillhandahållaren och Användaren tillsammans benämns som parterna (”Parterna”).

 

1.2 Användaren har eget ansvar för att ha tagit del av de Allmänna villkoren innan eller senast i samband med godkännandet av Avtalet.

 

1.3 Tjänstetillhandahållarens organisationsnummer är 556784-1258. Adressen är Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tjänstetillhandahållaren nås på via e-postadress support@psnordic.se.

 

1.4 Användaren ansvarar för att omedelbart informera Tjänstetillhandahållaren  vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer eller andra omständigheter som är av väsentlig betydelse för Tjänstetillhandahållaren.

 

1.5 Bilagan gäller som ett tillägg till de Allmänna villkoren.

 

1.5 För de delar de Allmänna villkoren och Bilagan inte stämmer överens, gäller Bilagan framför de Allmänna villkoren.

 

  1. Villkor

2.1 Tjänsten erbjuds enligt de villkor som gäller vid varje tidpunkt. För närvarande är det en kostnadsfri faktureringstjänst så länge man inte använder plustjänster.

 

2.2 Erlägger Användaren betalning, enligt utställd faktura, till Tjänstetillhandahållaren, för sent, tillkommer en, för tiden, lagstadgad påminnelseavgift. Vid det fall Tjänstetillhandahållaren är nödgade att vidta inkassoåtgärder mot Användaren, tillkommer, vid var tid, lagstadgade inkassokostnader. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta från förfallodatumet med 24% per år.

 

2.3 Tjänstetillhandahållaren har ingen som helt skadestånds- eller ersättningsskyldighet mot Användaren för fel i tjänsterna eller eventuell skada om tjänsten inte skulle fungera på det som sätts som avsetts. Det åligger Användaren att kontrollera och följa upp att Tjänsten fungerar och meddela Tjänstetillhandahållaren eventuella funktionsfel som åtgärdas inom rimlig tid.

 

  1. Avtalstid, Avtalets upphörande, avvisning av Ärenden samt begränsningar

3.1 Tjänsterna enligt  Avtalet, jämte Allmänna villkor och Bilaga sker löpande. Om endera Part önskar att säga upp Avtalet, skall en skriftlig uppsägning ske till den andra Parten, med tre (3) månaders uppsägningstid från och med den dag Parten har meddelats därom.

 

3.2 Användaren äger rätten att, med omedelbar verkan, häva Avtalet, vid det fall Tjänstetillhandahållaren grovt åsidosätter vad som åligger vederbörande enligt punkten 2.2 eller av annat fall där Tjänstetillhandahållaren grovt åsidosätter sina skyldigheter enligt, för tiden, gällande lag. Hävning kan dock inte ske på grund av sådana fall som anges enligt punken 9.4.

 

3.3  Tjänstetillhandahållaren äger rätten att med omedelbar verkan, vid fall där det framkommer att Användarens verksamhet inte är förenlig med, för tiden, gällande föreskriven  lag, föreskrifter, förordningar och allmänna råd eller om Användaren på något annat sätt anser att samarbetet mellan Parterna kan skada Tjänstetillhandahållarens rykte och/eller varumärke, häva Avtalet.

 

Vid det fall Användaren underlåter att erlägga betalning enligt punkten 4.6 har Tjänstetillhandahållaren rätt att häva avtalet enligt allmänna köprättsliga regler, med omedelbar verkan. Tjänstetillhandahållaren har därmed rätt att debitera Användaren för den skada Tjänstetillhandahållaren lidit på grund av Användarens dröjsmål.

 

Tjänstetillhandahållaren äger även rätten att häva Avtalet med omedelbar verkan vid det fall Tjänstetillhandahållaren på grund av sådana omständigheter som nämns enligt punkten 9.4 inte kan fullfölja Tjänsterna eller på något annat sätt anser att Tjänstetillhandahållaren inte kan prestera enligt sin del av Avtalet.

 

3.4 Tjänstetillhandahållaren är ej ansvarig för följder av sådant direkt eller indirekt hinder i verksamheten som förorsakats av myndigheters åtgärder, strejk, lockout, krig, force majeure eller eljest av omständigheter utanför Tjänstetillhandahållarens kontroll.

3.5 Tjänstetillhandahållaren äger rätten att helt, eller delvis, avvisa ett Ärende/Ärendet inom Tjänsterna som strider mot, för tiden, gällande föreskriven  lag, föreskrifter, förordningar och allmänna råd eller om Användaren på något annat sätt eller om andra omständigheter som påverkar Tjänstetillhandahållarens varumärke föreligger. Uppdragstagararen har rätt att omedelbart stänga av tjänsten om den används på ett sätt som innebär badwill för Tjänstetillhandahållaren. Tjänstetillhandahållaren äger även rätten att avvisa ett Ärende/Ärenden som Användaren önskar överföra till Tjänstetillhandahållaren, på grund av Användarens misstänka insolvens eller förestående obestånd.

 

3.6 Tjänstetillhandahållaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de Allmänna villkoren som påverkar Tjänsterna utan att i förväg inhämta godkännande från Användaren. Ändringarna träder i kraft en (1) månad efter det att Användaren har blivit underrättad om ändringarna. För det fall Användaren inte godkänner ändringarna, har Användaren rätt att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid från och med den dag Användaren skriftligen meddelar Tjänstetillhandahållaren därom. Uppsägning ska vara skriftlig.

 

  1. Behandling av personuppgifter

4.1 Användaren accepterar att Tjänstetillhandahållaren behandlar följande uppgifter gällande Användarens Kunds för- och efternamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information om Kundens betalningsförmåga och andra hänförliga uppgifter som krävs för att Tjänstetillhandahållaren skall kunna utföra Tjänsterna.

 

Användaren godkänner att uppgifter hänförliga till reskontra såsom Kunden, belopp, beskrivning av vad transaktionen avser, antal varor, styckpris, eventuella rabatter, betalningsvillkor och uppgifter om när fordran blev reglerad hanteras av Tjänstetillhandahållaren. 

 

Användaren godkänner även att följande uppgifter avseende Användaren själv lagras i Tjänstetillhandahållarens system: person- samordnings- eller organisationsnummer, bankkontonummer, uppgift om bank samt all annan information som är av betydelse för Tjänstetillhandahållaren när vederbörande utför Tjänsterna. Användaren godkänner även att Tjänstetillhandahållaren, vid behov, utför en kreditupplysning enligt Datainspektionens allmänna råd.

 

4.2 Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är för administration, riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, marknadsändamål, metod-, affärsutvecklings-, och produktionsändamål samt att fullgöra Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt Avtalet och lag. Uppgifterna kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsändamål.

 

Informationen kan komma att lämnas ut till myndigheter eller till annan part som är i behov av att ta del av uppgifterna som är förenliga genom, för tiden, gällande lag.

 

Tjänstetillhandahållaren lagrar uppgifterna under den tid som är längst av (i) tio (10) år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks, (ii) tio (10)  år räknat från utgången av det kalenderår då den senaste händelsen skett, från ett av Användaren, överfört Ärende till Tjänstetillhandahållaren, eller (iii) tio (10) år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet sades upp.

 

5.1. Lagval samt tvist

5.1 Avtalet skall regleras av svensk rätt, så som den ska tillämpas på avtal ingångna i Sverige mellan svenska parter.

 

5.2 Tvister med anledning av Avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Stäng